ඞlang

From Esolang
Jump to navigation Jump to search
Not to be confused with

ඞlang is the first esolang made by User:Yes and was made in 2022

Commands

Any command, including emptyness prints "ඞ"

Interpeters

Reqiurements

Interpeters must get input or ask for "src" when started. Then they MUST print ඞ (or a subsitute) to the screen

Batch

@echo off
set /p input=src:
echo ඞ
echo Program Ended
pause

Combinatory logic / Lazy-K

In combinators, with Lazy-K style IO, for a Lazy-K interpreter which recognises the standard D, U, M, B, O, T, E, R combinators in addition to SKI. Is valid Lazy-K when reduced to SKI basis.

((SUS)(IDK))(
((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((SUS)((SUS)(IDK)))((BKI)(
 ((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((SUS)(IDK))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((SUS)(IDK))((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS)))(BKI))(((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((SUS)(IDK))((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS)))(BKI))((SUS)((SUS)(IDK))))(((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)(((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS)))((SUS)(IDK)))((SUS)((SUS)(IDK))))))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((SUS)(IDK))((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS)))(BKI))(((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((SUS)(BKI))((SUS)((SUS)(IDK)))((((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)(((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS)))((SUS)(IDK)))(((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS)))(BKI))((SUS)((SUS)(IDK)))))))
)))
(((SUS)(IDK))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((SUS)((SUS)(IDK)))((BKI)(
 (((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((SUS)(IDK))(((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)(((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS)))(BKI))((((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((SUS)(IDK))(((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS)))((SUS)(IDK)))(((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS)))(BKI))((SUS)((SUS)(IDK))))))((((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((SUS)((SUS)(IDK)))((SUS)(BKI))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)(((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS)))((SUS)(IDK)))((SUS)(BKI)))))))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS)))((SUS)(IDK)))((SUS)((SUS)(IDK)))))(((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((SUS)(IDK))((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS)))((SUS)(IDK)))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)((((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS)))((SUS)(IDK)))((SUS)(BKI))))(((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((SUS)(IDK))((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS)))((SUS)(IDK)))(((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((SUS)(IDK))(((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS)))((SUS)(IDK)))((SUS)((SUS)(IDK))))))))
)))
(((SUS)(IDK))(((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((SUS)(BKI))((BKI)(
 (((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((SUS)(IDK))(((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS)))(BKI))((SUS)((SUS)(IDK)))))(((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)(((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS)))(BKI))(((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)(((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS)))((SUS)(IDK)))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((SUS)(IDK))((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS)))(BKI))((SUS)(BKI)))))((((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((SUS)(IDK))((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS)))((SUS)(IDK)))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS)))((SUS)(IDK)))((SUS)((SUS)(IDK)))(((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)(((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS)))((SUS)(IDK)))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((SUS)((SUS)(IDK)))((SUS)(BKI))(((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((SUS)(IDK))((BKI)(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS)))(BKI))((SUS)(BKI)))))))))
)))
((BKI)((((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((SUS)((SUS)(IDK)))(((SUS)(IDK))(
 ((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)(((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS)))(BKI))((SUS)(BKI))))(((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((SUS)(IDK))(((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS)))(BKI))(((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((SUS)(BKI))((SUS)((SUS)(IDK)))((((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((BKI)(((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS)))((SUS)(IDK)))((SUS)(BKI)))))
)))(((SUS)(IDK))(
 ((SUS)(IDK))((((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))((SUS)(BKI))((SUS)((SUS)(IDK)))((((SUS)(IDK))(BKI)(IMBOSTER)(IS)(SUS))((SUS)(BKI))((SUS)((SUS)(IDK)))(((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((BKI)((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS))(((SUS)(IDK))(((SUS)(IDK))((SUS)(IDK))(IMBOSTER)(IS)(SUS)))(BKI))((SUS)(BKI)))))
)))))))))

Esme

|
| ඞlang interpreter in ESME
|

    EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 EEEEEEEEEEEEEE       EEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEE        EEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE         EE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE         EE
 EEEEEEEEEEEEEEEEE           EEEEEE
  EEEEEEEEEEEE            EE   EEEEEEEEE
  EEE                EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  EEE                EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
   EE                EEE       EE
   EE                EEEEE   EEEE EEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
   EE                EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
   EE                EEEEEE    EEEEE
   EE               EEEE   EEEEEEE
   EE               EEEE  EEEEEEE
   EE              EEEEEEEEEEE
   EE      EE       EEEEEEEEE
   EE     EEE       EEEEEEEE
   EE     EEEEE     EEEEEE
   EE    EEEEEEE     EEEE
   EE    EEEEEEE    EEEE
    EE   EEEEEEEE   EEE
     EEEEEE    EEEEEEE

Ignores input from STDIN (or anywhere else).

Inputfish

ioඞ

Official interpeter

here

C# Interpreter

The C# Interpreter was made by User:SpaceByte.

using System;

namespace amointerp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("dumb bingus enter ur src here: ");
      Console.ReadLine();
      Console.Write("\n\nඞ");
      while(true) { }
    }
  }
}

Lua Interpreter

By User:SpaceByte (yeah I made an interpreter twice, what are you gonna do about it) Code:

print("ENTER YOUR SOURCE CODE YOU IDOITED IDO")
io.read()
print("ඞ")

Scratch Interpreter

I made a third one, arguably the most chaotic. Link to Scratch

Purpose

See Also

Specs

What it'll print in different character sets
Ascii/Unicode: ඞ
Ascii+UTF-8: the usual
Windows 1252 (West European): ඞ
Big5 (Chinese): 銃�
Code Page 437 (MS-DOS): ඞ
Obviously not every character set.
If a programming language dosent support the ඞ character, it can subsitute for one of the above.