Brainfuck/Esointerpreters

From Esolang
Jump to navigation Jump to search

This page contains brainfuck interpreters in other esolangs. Most of them are derived from dbfi.

StegFuck interpreters

Brainfuck stegfuck.png Made from this brainfuck self interpreter, by User:None1 (who made the StegFuck interpreter, not the brainfuck self interpreter, the person who made the brainfuck self interpreter is Daniel B. Cristofani).

Glass interpreters

{B[(c__)k<1>=j<1>=u<0>=][(af)/kkB!(_e)$(_e)*kv.?\k*][(ae)/jjB
!(_e)$(_e)*jw.?\j*][pu*][wk1=,][vj1=,][qu1=,]}{C[(c__)aA!iI!o
O!sS!r""(_f)ic.?=(_d)ie.?<0>ae.?=/(_d)(_f)*sa.?(_f)ic.?=(_d)i
e.?<0>ae.?=(_g)(_d)*=/(_g)(_d)(_f)*";"se.?<0>ae.?=(_g)<0>=\\=
tr*sl.?=b<0>=h$gB!][(ai)gp.?<1>as.?(_a)1<-1>ae.?=/(_a),<255>
(_a)<0>=\gq.?][(ah)(_a)b*t*a(lt).?=/(_a)h(ag).?b0*<1>a0.?=
(_a)b*t*a(lt).?=\][(ag)(_b)r*b*si.?=(_a)(_b)*"+"se.?=/(_a)h
(ad).?^\(_a)(_b)*"-"se.?=/(_a)h(ai).?^\(_a)(_b)*">"se.?=/(_a)
hy.?^\(_a)(_b)*"<"se.?=/(_a)hz.?^\(_a)(_b)*"["se.?=/(_a)h(ab)
.?^\(_a)(_b)*"]"se.?=/(_a)h(aa).?^\(_a)(_b)*"."se.?=/(_a)hx.?
^\(_a)(_b)*","se.?=/(_a)h(ac).?^\][(ad)gp.?<1>a0.?<256>a(mod)
.?gq.?][(ac)ic.?(_h)ie.?=/(_h)<0>gq.?,^\s(sn).?gq.?][(ab)(_a)
gp.?=/(_a)^\(_c)<1>=/(_c)b0*<1>a0.?=(_a)b*t*a(gt).?=/(_a)^\
(_b)r*b*si.?=(_a)(_b)*"["se.?=/(_a)(_c)0*<1>a0.?=(_a)<0>=\
(_a)(_b)*"]"se.?=/(_a)(_c)0*<1>as.?=(_a)<0>=\\][(aa)(_a)gp.?
<0>ae.?=/(_a)^\(_c)<1>=/(_c)b0*<1>as.?=(_a)b*<0>a(le).?=
/(_a)^\(_b)r*b*si.?=(_a)(_b)*"["se.?=/(_a)(_c)0*<1>as.?=(_a)
<0>=\(_a)(_b)*"]"se.?=/(_a)(_c)0*<1>a0.?=(_a)<0>=\\][zg(af).
?g1=,][yg(ae).?g1=,][xgp.?s(ns).?o0.?]}{M[m(_i)C!(_i)(ah).?]
}

Factor interpreters



BrainZ interpreters

24 C2 14 12 42 83 99 FE 11 F2 71 41 C9 99 F8 4E 7F 11 41 92 40 47 08 48 52 41 10 92 08 8A 08 84 41 19 21 20 90 8C A1 08 CA 09 04 42 10 A0 88 38 A1 1F F9 08 A5 04 90 49 04 11 10 44 11 08 44 12 10 90 49 09 20 C2 22 08 84 41 19 28 24 24 18 52 41 11 11 08 44 41 10 88 31 10 CC 45 09 53 11 42 62 12 62 28 20 82 42 32 82 20 E4 A9 09 04 90 92 08 22 21 26 21 08 82 20 90 84 44 11 08 83 0A 32 50 88 CE 50 8A 42 23 25 04 10 44 26 28 24 12 12 09 04 84 90 49 04 44 24 C9 92 08 88 52 49 24 90 44 42 40 92 49 24 11 10 94 92 48 22 21 20 24 90 44 42 64 11 10 C4 41 10 40

Made from this brainfuck self interpreter, by User:None1 (who made the BrainZ interpreter, not the brainfuck self interpreter, the person who made the brainfuck self interpreter is Daniel B. Cristofani). The program is in hex dump.

Scratch is dumb interpreters

05 05 05 00 06 06 01 07 05 05 06 01 07 00 00 05 00 05 00 00 00 00 00 00 00 06 04 00 00 00 00 05 05 00 00 04 01 07 00 00 05 05 00 05 00 05 00 00 00 00 00 06 05 00 00 05 00 00 00 00 00 00 04 04 01 07 00 05 05 05 02 04 00 00 06 06 05 06 01 05 05 07 04 06 05 05 07 04 04 01 07 04 06 04 07 04 00 05 05 06 05 07 05 06 04 00 05 01 06 06 04 00 05 01 07 05 07 04 06 06 06 01 07 04 07 00 00 04 01 06 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 06 04 01 05 01 07 05 05 07 05 05 07 07 04 04 07 04 07 04 06 06 04 07 05 06 06 05 07 05 05 06 05 05 07 00 06 04 04 07 04 06 04 07 04 00 05 05 01 07 05 06 05 07 00 06 01 05 05 07 04 04 04 04 06 06 04 04 07 04 06 04 07 00 04 04 06 00 05 00 04 04 01 06 05 01 01 05 00 04 04 01 06 05 00 04 06 05 05 00 04 04 01 07 07 07 05 06 04 00 05 01 07 04 07 00 00 05 05 01 01 05 06 05 07 05 05 06 05 05 07 07 04 04 06 05 05 00 04 06 06 04 07 04 07 05 06 06 04 04 07 04 06 04 07 00 06 01 04 00 05 05 01 06 04 04 00 05 00 00 05 01 06 04 01 05 06 04 04 00 05 05 01 07 07 07 04 06 05 00 04 01 07 05 07 05 06 05 07 05 07 05 06 05 05 07 05 05 07 04 04 06 05 05 00 05 05 00 05 05 07 04 04 06 01 05 05 05 05 05 05 05 05 07 04 04 06 05 03 05 05 05 05 05 05 05 07 04 04 06 05 01 05 05 05 05 05 07 04 04 06 05 02 05 05 05 07 04 04 06 05 00 05 07 04 04 06 00 04 04 07 04 07

Made from this brainfuck self interpreter, by User:None1 (who made the BrainZ interpreter, not the brainfuck self interpreter, the person who made the brainfuck self interpreter is Daniel B. Cristofani). The program is in hex dump.

TernLSB interpreters

Ternlsb bf.png Made from this brainfuck self interpreter, by User:None1 (who made the TernLSB interpreter, not the brainfuck self interpreter, the person who made the brainfuck self interpreter is Daniel B. Cristofani).

Stringle interpreters

s "++++++++[>++++[>++>+++>+++>+<<<<-]>+>+>->>+[<]<-]>>.>---.+++++++..+++.>>.<-.<.+++.------.--------.>>+.>++."

a " !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~?""
g "::::::::::::::::::::::::::::::::"
g g g
g g g
g g g
g "." :g

#s 

h .s h
s :s
c "c" #p
f ""
b ""
m ""
.h ">" p p "."
.h "<" p :p
.h "+" *c *c "."
.h "-" *c :*c

.h "." m "o"
m "o" k #*c
m "o" k1 #:::::::::::::::::::::::::::::::*c
m "o" k 10 $ o
m "o" k 10 o ""
m "o" k !10 g1 g
m "o" k !10 #g1 k1
m "o" k !10 g1 g1 "a"
m "o" k !10 o o *g1

.h "," m "i"
m "i" #i 0 i $
m "i" k @i
m "i" i :i
m "i" g1 g
m "i" #g1 k
m "i" *c g1

.h "[" *c "" f "."
#f
#f !0 h .s h
#f !0 s :s
#f !0 .h "[" f f "."
#f !0 .h "]" f :f
#f

.h "]" *c !"" b "."
#b
#b !0 s .h s
#b !0 h :h
#b !0 .h "[" b :b
#b !0 .h "]" b b "."
#b

#s

$ o
o ""

OutputF interpreters

Input
Fuck the input

Wenyan interpreters

吾有一術。名之曰「腦」。欲行是術。必先得二言。曰「代碼」。曰「輸入」。
乃行是術曰。
	吾有一列。名之曰「带」。充「带」以零。
	有數一。名之曰「指針」。
	有數一。名之曰「代碼指針」。
	有數一。名之曰「輸入指針」。
	吾有一言。名之曰「輸出」。
	吾有一言。曰「「\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f !"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~\x7f\x80\x81\x82\x83\x84\x85\x86\x87\x88\x89\x8a\x8b\x8c\x8d\x8e\x8f\x90\x91\x92\x93\x94\x95\x96\x97\x98\x99\x9a\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f\xa0¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬\xad®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ」」。名之曰「字表」。
	恆為是。
		若「代碼指針」大於「代碼」之長者。
			乃止。
		云云。
		夫「代碼」之「代碼指針」。名之曰「命令」。
		若「命令」等於「「+」」者。
			夫「带」之「指針」。名之曰「值」。
			加「值」以一。昔之「值」者。今其是矣。
			除「值」以二百五十六。所餘幾何。昔之「带」之「指針」者。今其是矣。
		云云。
		若「命令」等於「「-」」者。
			夫「带」之「指針」。名之曰「值」。
			加「值」以二百五十五。昔之「值」者。今其是矣。
			除「值」以二百五十六。所餘幾何。昔之「带」之「指針」者。今其是矣。
		云云。
		若「命令」等於「「<」」者。
			減「指針」以一。昔之「指針」者。今其是矣。
		云云。
		若「命令」等於「「>」」者。
			加「指針」以一。昔之「指針」者。今其是矣。
			若「指針」大於「带」之長者。
				充「带」以零。
			云云
		云云。
		若「命令」等於「「.」」者。
			夫「带」之「指針」。名之曰「值」。
			加「值」以一。昔之「值」者。今其是矣。
			夫「字表」之「值」。名之曰「字」。
			加「輸出」以「字」。昔之「輸出」者。今其是矣。
		云云。
		若「命令」等於「「,」」者。
			有數零。名之曰「编碼」。
			若「輸入指針」大於「輸入」之長者。
				昔之「带」之「指針」者。今零是矣。
			若非。
				夫「輸入」之「輸入指針」。名之曰「輸入字符」。
				夫「带」之「指針」。
				凡「字表」中之「字」。
					若「字」等於「輸入字符」者。
						乃止。
					云云。
					加「编碼」以一。昔之「编碼」者。今其是矣。
				云云。
				昔之「带」之「指針」者。今「编碼」是矣。
				加「輸入指針」以一。昔之「輸入指針」者。今其是矣。
			云云。
		云云。
		若「命令」等於「「[」」者。
			夫「带」之「指針」。名之曰「值」。
			若「值」等於零者。
				有數一。名之曰「括號」。
				有數零。名之曰「位置」。
				昔之「位置」者。今「代碼指針」是矣。
				恆為是。
					若「括號」等於零者。
						乃止。
					云云。
					加「位置」以一。昔之「位置」者。今其是矣。
					夫「代碼」之「位置」。名之曰「字符」。
					若「字符」等於「「[」」者。
						加「括號」以一。昔之「括號」者。今其是矣。
					云云。
					若「字符」等於「「]」」者。
						減「括號」以一。昔之「括號」者。今其是矣。
					云云。
				云云。
				昔之「代碼指針」者。今「位置」是矣。
			云云。
		云云。
		若「命令」等於「「]」」者。
			夫「带」之「指針」。名之曰「值」。
			若「值」不等於零者。
				有數一。名之曰「括號」。
				有數零。名之曰「位置」。
				昔之「位置」者。今「代碼指針」是矣。
				恆為是。
					若「括號」等於零者。
						乃止。
					云云。
					減「位置」以一。昔之「位置」者。今其是矣。
					夫「代碼」之「位置」。名之曰「字符」。
					若「字符」等於「「]」」者。
						加「括號」以一。昔之「括號」者。今其是矣。
					云云。
					若「字符」等於「「[」」者。
						減「括號」以一。昔之「括號」者。今其是矣。
					云云。
				云云。
				昔之「代碼指針」者。今「位置」是矣。
			云云。
		云云。
		加「代碼指針」以一。昔之「代碼指針」者。今其是矣。
	云云。
	吾有一言。曰「輸出」。書之。
是謂「腦」之術也。
注曰「「輸出輸入」」。
施「腦」於「「,[.,]」」於「「input」」。
注曰「「問天地好在(英文)」」。
施「腦」於「「++++++++[>++++[>++>+++>+++>+<<<<-]>+>+>->>+[<]<-]>>.>---.+++++++..+++.>>.<-.<.+++.------.--------.>>+.>++.」」於「「」」。

By User:None1.